Cochrane

Dvě identifikované studie náhodně zařadily celkem 122 účastníků s neurologickým onemocněním a porovnávaly PMs versus žádné PMs. Pro analýzu byly k dispozici údaje od 121 účastníků. Obě studie měly nízké riziko zkreslení. Jedna studie v rámci účastníka zahrnující 20 účastníků (40 končetin) měřila pohyblivost hlezenního kloubu a zaznamenala průměrný rozdíl mezi skupinami čtyři stupně (95% interval spolehlivosti (CI), dva až šest stupňů) ve prospěch experimentální skupiny. Obě studie měřily spasticitu pomocí Modifikované Ashworthovy škály, ale výsledky nebyly z důvodu klinické heterogenity sloučeny. Žádná ze studií nezaznamenala klinicky ani statisticky relevantní snížení spasticity pomocí PM. V jedné studii byl průměrný rozdíl na 48bodové Modifikované Ashworthově škále pro horní končetiny jeden ze 48 bodů (95% CI minus dva až čtyři body) a ve druhé studii byl průměrný rozdíl na šestibodové Modifikované Ashworthově škále pro plantární flexory kotníku nula bodů (95% CI minus jeden až nula bodů). V obou studiích záporný rozdíl mezi skupinami naznačoval snížení spasticity v experimentální skupině ve srovnání s kontrolní skupinou. Jedna studie s celkem 102 účastníky zkoumala krátkodobé účinky na bolest. Průměrný rozdíl na nulové až 24bodové stupnici bolesti byl -0,4 bodu ve prospěch kontrolní skupiny (95% CI -1,4 až 0,6 bodu). Úroveň důkazů GRADE o účincích PM na kloubní pohyblivost, spasticitu a bolest je velmi nízká. Žádná ze studií se nezabývala kvalitou života, omezeními v činnosti nebo omezeními účasti ani neuváděla žádné nežádoucí účinky

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.