Consciousness Examen

Door George Aschenbrenner, SJ

Van Consciousness Examen, deel van de Somos Católicos serie

Examen is een praktijk zonder veel betekenis voor veel mensen in hun spirituele leven. Dit is waar om een verscheidenheid van redenen; maar alle redenen komen neer op de erkenning (zelden expliciet) dat het niet van onmiddellijke praktische waarde is in een drukke dag. Mijn punt in dit boekje is dat al deze redenen en hun valse conclusie voortkomen uit een fundamenteel verkeerd begrip van deze spirituele praktijk. Examen moet gezien worden in relatie tot onderscheiding van geesten. Het is een dagelijkse, intensieve oefening van onderscheiding in iemands leven.

Examen van Bewustzijn

Voor veel mensen is het leven vandaag de dag spontaniteit, als er al iets is. Als spontaniteit wordt verpletterd of afgebroken, dan is het leven zelf doodgeboren. In deze opvatting is examen het leven achterstevoren leven en eens verwijderd van de levendige spontaniteit en onmiddellijkheid van de ervaring zelf. Deze mensen zijn het vandaag niet eens met Socrates’ bewering dat het niet-onderzochte leven niet de moeite waard is om geleefd te worden. Voor deze mensen is de Geest in het spontane en dus is alles wat tegen spontaniteit ingaat niet van de Geest.

Deze opvatting gaat voorbij aan het feit dat er in het bewustzijn en de ervaring van ieder van ons twee spontaniteiten opwellen, de ene goed en voor God, de andere kwaad en niet voor God. Deze twee soorten spontane driften en bewegingen overkomen ons allen. Zo vaak is de gevatte, loslippige persoon die zo onderhoudend kan zijn en het middelpunt van de belangstelling kan zijn en die altijd gekenmerkt wordt als zo spontaan, niet zeker bewogen door en uitdrukking gevend aan de goede spontaniteit. Voor mensen die God met heel hun wezen willen liefhebben, is de uitdaging niet eenvoudigweg het spontane te laten gebeuren, maar veeleer in staat te zijn deze verschillende spontane driften te doorzeven en volledige existentiële bekrachtiging te geven aan die spontane gevoelens die van en voor God zijn. Wij doen dit door de waarlijk Geestelijke spontaniteit toe te laten in ons dagelijks leven. Maar we moeten het gevoel van deze ware Geestelijke spontaniteit leren aanvoelen. Examen heeft een zeer centrale rol in dit leren.

Wanneer examen wordt gerelateerd aan onderscheidingsvermogen, wordt het eerder examen van bewustzijn dan van geweten. Examen van het geweten heeft een eng moralistische ondertoon. Het ging in de eerste plaats om de goede of slechte daden die we elke dag hadden verricht. Bij onderscheiding gaat het niet in de eerste plaats om de moraliteit van goede of slechte daden; het gaat veeleer om de manier waarop God ons beïnvloedt en beweegt (vaak heel spontaan!) diep in ons eigen affectieve bewustzijn. Wat er in ons bewustzijn gebeurt, gaat vooraf aan en is belangrijker dan onze daden, die juridisch als goed of kwaad kunnen worden afgebakend. Hoe wij het “trekken” van God (Joh. 6, 44) ervaren in ons eigen existentiële bewustzijn en hoe onze zondige natuur ons stilletjes verleidt en ons weglokt van intimiteit met God in de subtiele disposities van ons bewustzijn – dat is waar het dagelijkse examen zich mee bezig houdt, voorafgaand aan een zorg over onze reactie in onze daden. Daarom is het examen van bewustzijn waar we hier mee bezig zijn, zodat we kunnen samenwerken met en die mooie spontaniteit in ons hart laten gebeuren die de aanraking van God is en de aansporing van de Geest.

Examen en Spirituele Identiteit

Het examen waar we het hier over hebben is geen Ben Franklin-achtig streven naar zelf-perfectie. We hebben het over een ervaring in geloof van groeiende gevoeligheid voor de unieke, intiem speciale manieren die Gods Geest heeft om ons te benaderen en te roepen. Het is duidelijk dat deze groei tijd vergt. Maar in die zin is het examen een dagelijkse vernieuwing en groei in onze geestelijke identiteit als unieke personen van vlees en geest die door God bemind en geroepen worden in de innerlijke intimiteit van onze affectieve wereld. Het is voor ons niet mogelijk een examen te doen zonder onze eigen unieke identiteit in navolging van Christus voor God te confronteren.

En toch wordt ons dagelijks examen zo vaak zo algemeen en vaag en onspecifiek dat onze unieke geestelijke identiteit geen verschil lijkt te maken. Examen krijgt pas echt waarde als het een dagelijkse ervaring wordt van confrontatie met en vernieuwing van onze unieke geestelijke identiteit en hoe God ons op subtiele wijze uitnodigt om deze identiteit te verdiepen en te ontwikkelen. We moeten ons examen elke keer doen met een zo nauwkeurig mogelijk begrip van onze geestelijke identiteit als we nu hebben. We doen het niet als zomaar een christen, maar als deze specifieke christen-persoon met een unieke roeping en genade in het geloof.

Examen en gebed

Het examen is een tijd van gebed. De gevaren van een lege zelfreflectie of een ongezonde egocentrische introspectie zijn zeer reëel. Aan de andere kant, een gebrek aan inspanning bij het examen en de benadering van het leven naar wat natuurlijk overkomt, houden ons vrij oppervlakkig en ongevoelig voor de subtiele en diepgaande wegen van God diep in ons hart. De gebedskwaliteit en de doeltreffendheid van het examen zelf hangen af van de relatie ervan met ons voortdurend contemplatief gebed. Zonder deze relatie glijdt het examen af naar het niveau van zelfreflectie voor zelfperfectie, als het al doorgaat.

In dagelijks contemplatief gebed openbaart God ons zorgvuldig de orde van het mysterie van alle werkelijkheid in Christus – zoals Paulus zegt tegen de Kolossenzen: “zij aan wie God een visioen heeft willen geven van het volle wonder en de volle luister van het geheime plan voor de volken.” (Kolossenzen 1:27) De contemplator ervaart op vele subtiele, voornamelijk non-verbale, manieren deze openbaring van God in Christus. De aanwezigheid van de Geest van de verrezen Jezus in het hart van de gelovige maakt het mogelijk deze uitnodiging (uitdaging!) aan te voelen en te “horen” om ons aan deze openbaring te onderwerpen. Zonder deze “ordenende” reactie is contemplatie leeg.

Dit soort eerbiedige, volgzame (de “geloofsgehoorzaamheid” waarover Paulus spreekt in Romeinen 16:26), en niet-moralistische ordening is het werk van het dagelijks onderzoek – de innerlijke uitnodigingen van God aanvoelen en herkennen die deze ordening van dag tot dag leiden en verdiepen, en niet meewerken aan die subtiele aanduidingen die tegen deze ordening zijn. Zonder dat contemplatieve contact met Gods openbaring van de werkelijkheid in Christus, zowel in het formele gebed als in het informele gebed, wordt de dagelijkse praktijk van het examen leeg; zij verschrompelt en sterft. Zonder dit “luisteren” naar de openbaring van Gods wegen, die zo anders zijn dan de onze (Jesaja 55,8-9), wordt examen weer dat vormgeven van onszelf, wat menselijke en natuurlijke zelfvolmaking is, of, erger nog, het kan corrumperen tot een zelfzuchtige ordening van onszelf naar onze eigen wegen.

Examen zonder regelmatige contemplatie is zinloos. Een mislukking van regelmatige contemplatie vermagert de prachtige rijke ervaring van verantwoordelijke ordening waartoe de contemplatief voortdurend door God wordt uitgenodigd. Aan de andere kant is het waar dat contemplatie zonder regelmatig examen verkokerd en oppervlakkig wordt en verstart in ons leven. De tijd van het formele gebed kan een zeer heilige periode in onze dag worden, maar zo geïsoleerd van de rest van ons leven dat we niet biddend (God vinden in alle dingen) zijn op dat niveau waar we werkelijk leven. Het examen geeft onze dagelijkse contemplatieve ervaring van God een echte beet in al ons dagelijks leven; het is een belangrijk middel om God in alles te vinden en niet alleen in de tijd van het formele gebed, zoals aan het eind van dit boekje zal worden uitgelegd.

Een onderscheidende visie van het hart

Wanneer we het examen voor het eerst leren en beoefenen, lijkt het gestileerd en kunstmatig. Dit probleem ligt niet in het examen-gebed maar in onszelf; wij zijn beginners en hebben nog niet die integratie in onszelf uitgewerkt van een proces van persoonlijke onderscheiding dat tot uitdrukking moet komen in dagelijkse examens. Als beginners, voordat we veel van een persoonlijke integratie hebben bereikt, kan een oefening of proces heel waardevol zijn en toch formeel en gestileerd lijken. Dit mag ons niet afschrikken. Het zal de onvermijdelijke ervaring zijn voor de beginner en voor de “old-timer” die opnieuw begint met examen.

Maar examen zal altijd fundamenteel verkeerd begrepen worden als het doel van deze oefening niet begrepen wordt. De specifieke oefening van examen is uiteindelijk gericht op het ontwikkelen van een hart met een onderscheidende visie om niet alleen actief te zijn gedurende een of twee perioden van een kwartier op een dag, maar voortdurend. Dit is een geschenk van God – een zeer belangrijk geschenk, zoals Salomo zich realiseerde. (1 Koningen 3:9-12) We moeten dus voortdurend bidden om deze gave, maar we moeten ook ontvankelijk zijn voor de ontwikkeling ervan in ons hart. Een dagelijkse oefening van examen is essentieel voor deze ontwikkeling.

Daarom moeten de vijf stappen van deze examenoefening, zoals voorgesteld in de Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius Loyola (#43), gezien en geleidelijk in geloof ervaren worden als dimensies van het christelijk bewustzijn, gevormd door Gods werk in het hart terwijl het deze wereld en de hele werkelijkheid confronteert en daarin groeit. Als wij God toestaan om geleidelijk onze geest en ons hart om te vormen tot dat van Jezus, om werkelijk christen te worden, door onze levende ervaring in deze wereld, dan is het examen, met zijn afzonderlijke elementen die nu gezien worden als geïntegreerde dimensies van ons eigen bewustzijn dat naar de wereld kijkt, veel organischer voor onze zienswijze en zal het veel minder geforceerd lijken. Er is dus geen ideale tijdsduur die willekeurig wordt vastgesteld voor elk van de vijf elementen van het examen wanneer het wordt beoefend. In plaats daarvan is het examen een dagelijkse organische uitdrukking van de geestelijke stemming van ons hart. De ene keer worden we langer aangetrokken tot een element dan tot de andere, en een andere keer tot een ander element boven de andere.

De volwassen Ignatius aan het eind van zijn leven onderzocht altijd elke beweging en neiging van zijn hart, wat betekent dat hij de congruentie van alles met zijn ware, op Christus gerichte zelf beoordeelde. Dit was de overloop van die regelmatige intensieve gebedsoefeningen van examen elke dag. Als beginners of “oudgedienden” moeten wij zowel het nut inzien van de één of twee kwartier durende examenoefeningen per dag, namelijk een voortdurend onderscheidend hart, als van de noodzakelijke geleidelijke aanpassing van onze examenoefeningen aan ons ontwikkelingsstadium en de situatie in de wereld waarin wij ons nu bevinden. En toch zijn we ons allemaal bewust van de subtiele rationalisatie om elke dag van formele examen af te zien, omdat we dat voortdurend onderscheidend hart “bereikt” hebben. Dit soort rationalisatie zal verdere groei in geloofsgevoeligheid voor de wegen van de heilige Geest in ons dagelijks leven verhinderen.

Laten we nu eens kijken naar de vorm van het examen zoals de heilige Ignatius dat voorstelt in de Geestelijke Oefeningen (#43), maar dan in het licht van deze eerdere opmerkingen over het examen als het onderscheiden van bewustzijn in de wereld.

Bed voor verlichting

In de Oefeningen heeft Ignatius een daad van dankzegging als het eerste paar van het examen. De eerste twee delen zouden kunnen worden verwisseld zonder al te veel verschil. In feite zou ik het gebed om verlichting willen voorstellen als een passende inleiding tot het examen.

Het examen is niet eenvoudigweg een kwestie van de natuurlijke kracht van ons geheugen en analyse die een deel van de dag overziet. Het is een kwestie van door de Geest geleid inzicht in ons leven en moedig ontvankelijke gevoeligheid voor Gods roepstem in ons hart. Wat we hier zoeken is dat geleidelijk groeiend waarderend inzicht in het mysterie dat ik ben. Zonder Gods openbarende genade is dit soort inzicht niet mogelijk. We moeten oppassen dat we niet opgesloten raken in de wereld van onze eigen menselijke natuurlijke krachten. Onze technologische wereld vormt in dit opzicht een bijzonder gevaar. Gefundeerd op een diepe waardering van het menselijk intermenselijke, overstijgt de gelovige christen de grenzen van het hier en nu met zijn beperkte natuurlijke oorzakelijkheid en ontdekt een God die liefheeft en werkt in en door en boven alles. Daarom beginnen wij het examen met een uitdrukkelijke smeekbede om de verlichting die in en door onze eigen krachten zal plaatsvinden, maar die onze eigen natuurlijke krachten nooit helemaal alleen tot stand zouden kunnen brengen. Dat de Geest ons mag helpen onszelf wat meer te zien zoals God ons ziet!

Reflectieve dankzegging

Onze houding als christenen temidden van de wereld is die van arme personen, die niets bezitten, zelfs onszelf niet, en toch op elk moment in en door alles begenadigd worden. Wanneer we te welvarend met onszelf bezig zijn en onze inherente armoede ontkennen, dan verliezen we de gaven en beginnen we ofwel te eisen wat we denken te verdienen (wat vaak tot boze frustratie leidt) ofwel alles wat op ons pad komt als vanzelfsprekend te beschouwen. Alleen de echt arme persoon kan het geringste geschenk waarderen en oprechte dankbaarheid voelen. Hoe dieper we in het geloof leven, hoe meer we ons bewust worden van hoe arm we zijn en hoe begiftigd; het leven zelf wordt dan een nederige, vreugdevolle dankzegging. Dit zou geleidelijk een element van ons blijvend bewustzijn moeten worden.

Na het inleidend gebed om verlichting zou ons hart moeten rusten in oprechte, geloofsvolle dankbaarheid aan God voor de persoonlijke gaven van dit meest recente deel van onze dag. Misschien waren we ons in de spontaniteit van het gebeuren niet bewust van het geschenk en nu in deze oefening van bezinnend gebed zien we de gebeurtenissen in een heel ander perspectief. Onze plotselinge dankbaarheid – nu de daad van een nederige onbaatzuchtige pauper – helpt ons om de gave duidelijker te ontdekken in een toekomstige plotselinge spontaniteit. Onze dankbaarheid moet gericht zijn op de concrete, uniek persoonlijke gaven waarmee ieder van ons gezegend is, of ze nu groot en duidelijk belangrijk zijn of klein en schijnbaar onbeduidend. Er is veel in ons leven dat wij als vanzelfsprekend beschouwen; geleidelijk zal God ons leiden tot een diep besef dat alles een gave is. Het is niet meer dan juist om te loven en te danken!

Praktisch overzicht van daden

In dit derde element van het examen haasten we ons gewoonlijk om, in enig specifiek detail, onze daden van dat deel van de dag dat net voorbij is te bekijken, zodat we ze kunnen catalogeren als goed of slecht. Precies wat we niet moeten doen! Onze eerste zorg hier in het geloof is wat er met en in ons gebeurd is sinds het laatste examen. De belangrijkste vragen zijn: Wat is er in ons gebeurd? Hoe heeft God in ons gewerkt? Wat wordt er van ons gevraagd? En pas in tweede instantie komen onze eigen daden aan de orde. Dit deel van het onderzoek veronderstelt dat wij gevoelig zijn geworden voor onze innerlijke gevoelens, stemmingen en geringste aansporingen en dat wij er niet bang voor zijn, maar geleerd hebben ze zeer ernstig te nemen. Het is hier in de diepte van onze affectiviteit, soms zo spontaan en sterk, en op andere momenten zo schimmig, dat God ons beweegt en het meest intiem met ons omgaat. Deze innerlijke stemmingen, gevoelens, driften en bewegingen zijn de “geesten” die moeten worden uitgezocht, onderscheiden, zodat wij Gods oproep tot ons in deze intieme kern van ons wezen kunnen herkennen. Zoals we hierboven hebben gezegd, is het examen een belangrijk middel tot dit onderscheiden van ons innerlijk bewustzijn.

Dit veronderstelt een echte geloofsbenadering van het leven – dat leven is eerst luisteren en dan handelen in antwoord:

De grondhouding van de gelovige is die van iemand die luistert. Hij luistert naar de woorden van de Heer. Op zoveel verschillende manieren en niveaus als de luisteraar het woord en de wil van de Heer kan onderscheiden, moet hij reageren met de Paulinische “geloofsgehoorzaamheid”. . . . Het is de houding van ontvankelijkheid, passiviteit en armoede van iemand die altijd in nood is, radicaal afhankelijk, zich bewust van zijn schepsel-zijn.

Hieruit blijkt de grote behoefte aan innerlijke rust, vrede en een hartstochtelijke ontvankelijkheid die ons ertoe aanzet om op elk moment en in elke situatie naar Gods woord te luisteren en er vervolgens op te reageren met onze eigen activiteit. Opnieuw in een wereld die meer gebaseerd is op activiteit (activisme worden), productiviteit en efficiëntie (terwijl efficiëntie een norm is voor het koninkrijk van God!). Deze geloofsopvatting wordt impliciet, zo niet expliciet, bij elke bocht in de weg uitgedaagd.

En dus is onze eerste zorg hier deze subtiele, intieme, affectieve manieren waarop God de afgelopen uren met ons te maken heeft gehad. Misschien hebben we op dat moment niet herkend dat God ons riep, maar nu is onze visie helder en direct. Op de tweede plaats houden wij ons bezig met onze daden, voor zover die een antwoord waren op de roeping van de Heilige Geest. Zo vaak wordt onze activiteit primair voor ons en alle gevoel van reactie in onze activiteit gaat verloren. Wij worden zelf bewogen en gemotiveerd in plaats van bewogen en gemotiveerd door de Geest. (Romeinen 8:14) Dit is een subtiel gebrek aan geloof en een falen om te leven als een zoon of dochter van God. In het licht van het geloof is het de kwaliteit van de responsiviteit van de activiteit, meer dan de activiteit zelf, die het verschil maakt voor het koninkrijk van God.

In dit algemene overzicht is er geen moeite om elke seconde sinds het laatste examen te reproduceren; onze zorg gaat veeleer uit naar specifieke details en incidenten omdat zij patronen onthullen en enige helderheid en inzicht brengen. Dit brengt ons tot een overweging van wat Ignatius het bijzondere examen noemt.

Dit element van het examen is, misschien meer dan enig ander, verkeerd begrepen. Het is vaak een poging geworden om te verdelen en te overwinnen door de lijst van ondeugden af te dalen of de lijst van deugden te verhogen in een mechanisch geplande benadering van zelf-perfectie. Een bepaalde hoeveelheid tijd werd besteed aan elke ondeugd of deugd, één voor één, en dan ging men verder met de volgende op de lijst. In plaats van een praktisch geprogrammeerde benadering van volmaaktheid, is het specifieke examen bedoeld als een eerbiedig eerlijke, persoonlijke ontmoeting met de Heilige Geest van God in ons eigen hart.

Wanneer we gevoelig en ernstig genoeg worden over het liefhebben van God, beginnen we te beseffen dat er veranderingen moeten worden aangebracht. Wij schieten op zovele gebieden tekort en er moeten zovele gebreken worden weggewerkt. Maar God wil niet dat ze allemaal tegelijk worden aangepakt. Gewoonlijk is er één gebied in ons hart waar God in het bijzonder oproept tot bekering, wat altijd het begin is van nieuw leven. God duwt ons innerlijk op één gebied en herinnert ons eraan dat als we echt serieus zijn over het leven in de Geest, dit ene aspect van onszelf veranderd moet worden. Dit is vaak juist dat ene gebied dat we willen vergeten en (misschien!) later aan willen werken. We willen niet dat Gods woord ons veroordeelt op dit ene gebied en dus proberen we het te vergeten en leiden we onszelf af door te werken aan een ander veiliger gebied dat wel bekering vereist, maar niet met dezelfde dringende steek van bewustzijn die geldt voor het eerste gebied. Het is op dit eerste gebied van ons hart, als we eerlijk en open willen zijn tegenover God, waar we heel persoonlijk het vuur van de Heilige Geest ervaren dat ons hier en nu confronteert. Zo vaak herkennen we dit schuldgevoel niet voor wat het werkelijk is of we proberen het af te zwakken door hard te werken aan iets anders dat we misschien willen corrigeren, terwijl God hier en nu iets anders wil. Beginners hebben tijd nodig om innerlijk gevoelig te worden voor God voordat zij geleidelijk de oproep van de Geest tot bekering (die misschien een zeer pijnlijke worsteling kan inhouden!) op een bepaald gebied van hun leven gaan herkennen. Het is beter voor beginners om deze tijd te nemen om te leren wat God wil dat hun specifieke examen nu zal zijn in plaats van alleen maar een of andere toegewezen onvolkomenheid te nemen om mee te beginnen.

En zo is het specifieke examen heel persoonlijk, eerlijk, en soms een heel subtiele ervaring van de Geest die in ons hart roept tot diepere bekering. De zaak van de bekering kan gedurende lange tijd dezelfde blijven, maar het belangrijkste is ons gevoel van deze persoonlijke uitdaging aan ons. Vaak krijgt deze ervaring van Gods oproep tot bekering in een klein deel van ons hart de uitdrukking van een goed gezond schuldgevoel, dat zorgvuldig moet worden geïnterpreteerd en waarop moet worden gereageerd, wil er vooruitgang zijn in heiligheid. Wanneer het examen gezien wordt als Gods unieke persoonlijke uitnodiging tot een grotere geloofsintimiteit, dan kunnen wij begrijpen waarom de heilige Ignatius voorstelt dat wij ons hele bewustzijn richten op deze oproep van de heilige Geest, buiten het formele examen zelf, op die twee belangrijke momenten van elke dag: het begin en het einde ervan.

In deze derde dimensie van het formele examen staat het groeiende geloofsbesef van onze zondigheid zeer centraal. Dit is meer een geestelijke geloofswerkelijkheid zoals God die in onze ervaring openbaart, dan een zwaar moralistische en met schuld beladen werkelijkheid. Een diep besef van zondigheid hangt af van onze groei in geloof en is een dynamisch besef dat altijd eindigt in dankzegging – het lied van een “gered zondaar”. In zijn boek Groei in de Geest, spreekt Francois Roustang, in het tweede hoofdstuk, zeer diepgaand over zondigheid en dankzegging. Dit kan een enorm inzicht geven in de verhouding van deze tweede en derde elementen van het formele examen, vooral als dimensies van ons blijvend christelijk bewustzijn.

Onthouding en Verdriet

Het christelijk hart is altijd een hart in lied – een lied van diepe vreugde en dankbaarheid. Maar het Alleluia kan heel oppervlakkig zijn en zonder lichaam en diepte, tenzij het werkelijk geraakt wordt door droefheid. Dit is ons lied als zondaars die zich er voortdurend van bewust zijn ten prooi te vallen aan onze zondige neigingen en toch bekeerd te worden tot de nieuwheid, die gewaarborgd is in de overwinning van Jezus Christus. Daarom ontgroeien wij nooit het gevoel van wonderbaarlijke droefheid in de tegenwoordigheid van onze Heiland.

Deze fundamentele dimensie van de visie van ons hart, die God in ons wil verdiepen naarmate wij bekeerd worden van de zonde, wordt hier toegepast op de bijzonderheden van onze daden sinds het laatste examen, vooral voor zover zij egoïstisch ontoereikende antwoorden waren op Gods werk in ons hart. Deze droefheid zal vooral voortkomen uit het gebrek aan eerlijkheid en moed in het beantwoorden van Gods oproep in het specifieke examen. Dit berouw en verdriet is geen schaamte of depressie over onze zwakheid, maar een geloofservaring als we groeien in ons besef van het ontzagwekkende verlangen van onze lieve God dat we liefhebben met elke ons van ons wezen.

Na deze beschrijving zou de waarde van het elke dag stilstaan bij het formele examen en het concreet uitdrukking geven aan dit blijvende gevoel van verdriet in ons hart heel duidelijk moeten zijn en op natuurlijke wijze moeten voortvloeien uit het derde element van praktisch overzicht van onze daden.

Hopvolle resolutie voor de toekomst

Dit laatste element van het formele dagelijkse examen groeit heel natuurlijk uit de voorgaande elementen. De organische ontwikkeling leidt ons naar de toekomst die nu opkomt om ons te ontmoeten en in ons leven te integreren. Hoe kijken wij, in het licht van onze huidige onderscheiding van het nabije verleden, naar de toekomst? Zijn wij ontmoedigd, moedeloos of angstig voor de toekomst? Als dit nu de sfeer van ons hart is, moeten we ons afvragen waarom en proberen deze sfeer te interpreteren; we moeten eerlijk zijn in het erkennen van ons gevoel voor de toekomst, en het niet onderdrukken door te hopen dat het weg zal gaan.

De precieze uitdrukking van dit laatste element zal worden bepaald door de organische stroom van dit precieze onderzoek nu. Dienovereenkomstig zal dit element van resolutie voor de onmiddellijke toekomst nooit elke keer op dezelfde manier gebeuren. Als het elke keer op dezelfde manier zou gebeuren, zou dat een zeker teken zijn dat we niet echt de vorige vier elementen van het examen binnengaan.

Op dit punt in het examen zou er een groot verlangen moeten zijn om de toekomst met hernieuwde visie en gevoeligheid tegemoet te treden, terwijl we bidden om nog meer de subtiele manieren te herkennen waarop God ons wil begroeten en om de Geest te herkennen die ons roept in de existentiële situatie van de toekomst, en om dan op die roep te antwoorden met meer geloof, nederigheid en moed. Dit zou vooral moeten gelden voor die intieme, blijvende ervaring van het specifieke examen. Een grote hoop zou de atmosfeer van ons hart moeten zijn op dit punt – een hoop die niet gebaseerd is op onze eigen verlangens of onze eigen krachten voor de toekomst, maar veel meer gegrondvest is op onze God, wiens glorieuze overwinning in Jezus Christus wij delen door het leven van de Geest in onze harten. Hoe meer wij God vertrouwen en toelaten ons leven te leiden, des te meer zullen wij echte bovennatuurlijke hoop in God ervaren, pijnlijk in en door, maar boven onze eigen zwakke krachten – een ervaring die soms beangstigend en leegmakend is, maar uiteindelijk vreugdevol opwindend.

De heilige Paulus verwoordt in deze hele passage uit de Brief aan de Filippenzen (3:7-14) goed de geest van deze afsluiting van het formele examen: “Ik laat het verleden achter me en met uitgestrekte handen naar wat voor me ligt, ga ik recht op het doel af.” (3:13-14)

Examen en onderscheiding

We sluiten dit boekje af met enkele samenvattende opmerkingen over het examen, zoals hier beschreven, en onderscheiding van geesten. Wanneer het examen in dit licht wordt opgevat en zo elke dag wordt beoefend, dan wordt het veel meer dan een korte oefening die één of twee keer per dag wordt gedaan en die ondergeschikt is aan ons formele gebed en ons actieve leven van Gods liefde in onze dagelijkse situatie. Integendeel, het wordt een oefening die onze specifieke geloofsidentiteit zo scherp stelt en vernieuwt, dat we zelfs nog minder geneigd zouden moeten zijn ons examen achterwege te laten dan ons formele contemplatieve gebed elke dag. Dit schijnt de opvatting van de heilige Ignatius te zijn geweest over de beoefening van het examen. Hij heeft het nooit over het weglaten ervan, hoewel hij wel spreekt over het aanpassen en inkorten van de dagelijkse meditatie om verschillende redenen. Het lijkt erop dat het examen voor hem centraal stond en onaantastbaar was. Dit komt ons vreemd voor, totdat we ons begrip van het examen herzien. Dan beginnen we het examen misschien te zien als zo intiem verbonden met onze groeiende identiteit en zo belangrijk voor ons vinden van God in alle dingen op elk moment, dat het onze centrale dagelijkse gebedservaring wordt.

Voor Ignatius is God vinden in alle dingen waar het in het leven om gaat. Aan het eind van zijn leven zei hij: “Wanneer hij maar wilde, op welk uur dan ook, kon hij God vinden.” (Autobiografie, #99) Dit is de rijpe Ignatius die zo volledig had toegestaan dat God bezit nam van elk deel van zijn wezen door een helder, overgevend Ja dat uitstraalde vanuit de kern van zijn wezen, dat hij zich op elk moment dat hij wilde bewust kon zijn van de diepe vrede, vreugde en tevredenheid (troost, zie de Oefeningen, #316), die de ervaring was van God in het centrum van zijn hart. Ignatius’ identiteit, op dit punt in zijn leven, was volledig en duidelijk “in Christus” zoals Paulus zegt: “Want nu is mijn plaats in Hem, en ik ben niet afhankelijk van de door mijzelf bereikte gerechtigheid van de wet”. (Filippenzen 3:9) Ignatius kende en was zijn ware zelf in Christus.

Nu hij God kon vinden wanneer hij maar wilde, was Ignatius in staat om die God van liefde in alle dingen te vinden door middel van een test voor congruentie van elke innerlijke impuls, stemming of gevoel met zijn ware zelf. Telkens wanneer hij innerlijke overeenstemming in zichzelf vond (wat zich weer laat registreren als vrede, vreugde, tevredenheid) vanuit de onmiddellijke innerlijke beweging en hij zichzelf voelde als zijn ware congruente zelf, dan wist hij dat hij op dat moment Gods woord tot hem had gehoord. En hij reageerde met die volheid van nederige moed die zo typerend is voor Ignatius. Als hij innerlijke dissonantie, onrust en verstoring ontdekte “op de bodem van het hart” (zorgvuldig te onderscheiden van afkeer “op de top van het hoofd” ) en hij kon zijn ware congruente zelf niet vinden in Christus, dan herkende hij de innerlijke impuls als een “boze geest” en hij ervoer God door “in te gaan tegen” de desolate impuls. (vgl. Oefeningen, #319) Op deze manier was hij in staat God in alle dingen te vinden door zorgvuldig al zijn innerlijke ervaringen (“geesten”) te onderscheiden. Zo werd het onderscheiden van geesten een dagelijks zeer praktisch beleven van de kunst om God lief te hebben met heel zijn hart, heel zijn lichaam en heel zijn kracht. Elk moment van het leven was het liefhebben (vinden) van God in de existentiële situatie in een diepe rust, vrede en vreugde.

Voor Ignatius was dit vinden van God in de huidige innerlijke beweging, gevoel of optie bijna onmiddellijk in zijn volwassen jaren omdat het centrale “gevoel” of “buiging” van zijn wezen zo door God was gegrepen. Wat voor de volwassen Ignatius bijna ogenblikkelijk was, kan voor de beginner de inspanning van een gebedsproces van enkele uren of dagen vergen, afhankelijk van het belang van de te onderscheiden beweging-impuls. In sommige van zijn geschriften gebruikt Ignatius het examen om te verwijzen naar deze bijna ogenblikkelijke test van congruentie met zijn ware zelf – iets wat hij een aantal keren per uur van de dag kon doen. Maar hij spreekt ook van examen in de formele beperkte betekenis van twee kwartier gebedsoefeningen per dag.

De intieme en essentiële relatie tussen deze twee betekenissen van examen is het punt van dit hele boekje.

Uittreksel uit Consciousness Examen door George Aschenbrenner, SJ, een herdruk van het oorspronkelijke artikel van Aschenbrenner uit 1972 waarin hij het hoe en waarom van het beoefenen van het Examen verkent. Het boekje is een deel van de Loyola Press Somos Católicos series.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.