REGLER – STATE BY STATE LEGAL BOW RULING

Inga storleksbegränsningar.

ALASKA – LEGALT

Jagar storvilt med båge, OM inte: – bågen är minst: – 40 pund högsta dragvikt vid jakt på rådjur, varg, järv, svartbjörn, Dallfår och karibun, – 50 pund högsta dragvikt vid jakt på bergsbock, älg, älg, brunbjörn, muskox och bison, – pilen har en total längd på minst 20 tum, är spetsad med en bredspets och har en totalvikt på minst 300 korn, – bredspetsen har ett fast, utbytbart eller mekaniskt/returnerbart blad och är inte taggig.

ARIZONA – LEGAL

Inga storleksbegränsningar.

ARKANSAS – LEGAL

Långbågar, recurvebågar och compoundbågar: Måste ha en dragkraft på minst 40 pund. Kikarsikten får inte användas. Stränglås och mekaniska strängutlösare får användas. Hjort-, kalkon- och björnjägare måste använda pilspetsar som är minst 7/8 tum breda. Gifter får inte användas på pilar. Mekaniska bredspetsar är tillåtna.

CALIFORNIA – LEGAL

Båge, som den används i dessa föreskrifter, är en anordning som består av ett flexibelt material med en sträng som förbinder dess två ändar och som används för att driva fram en pil som hålls i ett avfyrningsläge endast med handen. Båge, innefattar långbåge, recurvebåge eller compoundbåge.

COLORADO – LEGAL

En långbåge, recurvebåge eller compoundbåge där strängen inte dras mekaniskt eller hålls mekaniskt under spänning. String eller mekaniska utlösare är lagliga om de är handdragna eller handhållna utan andra fästen eller anslutningar till bågen (förutom bågsträngen).
  a. Handhållna bågar, inklusive compoundbågar, måste använda pilar med en bredspets som har en ytterdiameter eller bredd på minst 7/8 tum och minst två skärkanter av stål. Varje skärkant måste vara i samma plan i hela skärytans längd.
  b. Endast lagliga, handhållna bågar är tillåtna under bågskyttesäsongen.
  c. Minsta dragvikt på 35 pund krävs. Maximalt 80 procent av avkastningen.
  d. Ingen del av bågens riser (handtag) eller spår, tråg, kanal, pilstöd eller annan anordning (utom kablar och bågsträng) som fästs på riser kan komma i kontakt med, stödja och/eller styra pilen från en punkt bakåt i bågens staghöjd bakom den odragna strängen.
  e. Bågar kan endast driva en enda pil åt gången. Inga mekanismer för automatisk laddning av pilar är tillåtna.
  f. NYHET! Kikare, elektroniska eller batteridrivna anordningar får inte införlivas i eller fästas på bågen eller pilen, med undantag för upplysta nockar på pilar. Inspelningsanordningar som kameror eller videobandspelare som fästs på bågar får användas så länge de inte kastar ljus mot målet eller hjälper till att hitta avstånd, sikta eller skjuta bågen.
  g. Hydraulisk eller pneumatisk teknik får inte användas för att få eller lagra energi för att driva pilar. Explosiva pilar är förbjudna.

CONNECTICUT – LEGAL

För jakt på rådjur och kalkon omfattar lagliga bågar långbågar, rekurvbågar eller kompositbågar med en minsta dragvikt på 40 pund och armborst. Mekaniska anordningar för att släppa strängen är tillåtna. Projektiler belagda med droger, gift eller lugnande ämnen är förbjudna.

DELAWARE – LEGAL

Ingen person får använda en compound-, recurve- eller långbåge med en dragvikt på mindre än 35 pund.

FLORIDA – LEGAL

Användning av bågar med en dragvikt på mindre än 35 pund.

GEORGIA – LEGAL

Inga storleksbegränsningar.

HAWAII – LEGAL

Vid jakt med båge får ingen person använda:
(A) Långbågar med en dragkraft på mindre än fyrtio pund vid en dragkraft på tjugoåtta tum,(B) böjda bågar med en dragkraft på mindre än trettiofem pund, eller (C) compoundbågar med en dragkraft på mindre än trettio pund.

IDAHO – LEGAL

Med en båge med en högsta dragvikt på mindre än 40 pund upp till eller vid en dragning på 28 tum eller ett armborst med en högsta dragvikt på mindre än 150 pund. Med en compoundbåge som är inställd på mer än 85 procent av avtag. Med en pil eller bult och en spets med en sammanlagd totalvikt på mindre än 300 grains. – Med en pil som är mindre än 24 tum från spets till nock.

ILLINOIS – LEGAL

Vertikala bågar, begränsade till långbågar, rekurvbågar eller kompositbågar med en minsta dragkraft på 40 pund vid någon punkt inom 28 tum dragkraft. Minsta pillängd är 20 tum. Varje mekanisk anordning som kan bibehålla en dragen eller delvis dragen position på en vertikalbåge utan att jägaren utövar full strängspänning är olaglig.

INDIANA – LEGAL

Laglig utrustning omfattar långbågar, kompositbågar eller recurvebågar och pilar. Bågen måste ha en dragkraft på minst 35 pund. Ingen del av bågens stigare eller någon räls, tråg, kanal, pilstöd eller annan anordning som fästs på bågens stigare kan leda pilen från en punkt bakåt bortom bågens böjhöjd. Den vanliga överdragningen är fortfarande tillåten så länge den inte sträcker sig utanför strängen när bågen är avslappnad.

IOWA – LEGAL

Långbågar, recurvebågar och compoundbågar som skjuter bredspetspilar är tillåtna. Inga explosiva eller kemiska anordningar får fästas på pilen eller bredspetsen. Det finns inga minsta dragvikter för bågar eller minsta diameter för bredspetsar. Pilar måste vara minst 18 tum långa. Dragspärrar på compoundbågar är lagliga.

KANSAS – LEGAL

Ingen minsta bågvikt, draglängd eller båglängd.

KENTUCKY – LEGAL

Inga storleksbegränsningar.

LOUISIANA – LEGAL

Legala redskap för bågskyttesäsongen omfattar:

 • Traditionell båge, sammansatt båge och armborst, eller någon båge som dras, hålls eller släpps med mekaniska medel.

DJUR – LEGALT

Djuren får fångas enligt bestämmelserna för bågskytte endast med hjälp av en handhållen båge med en minsta dragvikt på 35 pund och en bredspetsig pil. Pilhuvudena måste vara minst 7/8 tum breda.

MARYLAND – LEGAL

För jakt på hjort och björn ska den vertikala bågen ha en full dragkraft på minst 30 pund.

MASSACHUSETTS – LEGAL

Pilar måste vara välslipade bredspetsar i stål med en bredd på minst 7/8 tum. Expanderande bredspetsar och mekaniska utlösare är tillåtna. Alla bågar, utom tillåtna armborst, som används för jakt på rådjur (recurve, långbåge och compoundbåge) måste ha en dragvikt på minst 40 lbs. vid 28 tum eller vid högsta dragning.

MICHIGAN – LEGAL

Inga storleksbegränsningar.

MINNESOTA – LEGAL

Bågar måste ha en dragkraft på minst 30 pund vid eller före full dragning.

MISSISSIPPI – LEGAL

Långbågar, recurves, compoundbågar och armborst. Det finns ingen lägsta eller högsta dragvikt. Det finns ingen minsta pillängd. Fasta eller mekaniska bredspetsar får användas.

MISSOURI – LEGAL

Långbågar, kompositbågar och rekurvbågar med vilken dragvikt som helst.

MONTANA – LEGAL: T24 INTE LEGAL: T18, T20

En båge anses laglig om den har en total längd på minst 28 tum. Bågar som är kortare än 28 tum är förbjudna att använda i Montana. I ett annat exempel definieras en pil som en projektil med en total längd på minst 20 tum. En pil får inte väga mindre än 300 grains med den breda spetsen monterad. Armbågar är inte ett lagligt vapen under säsongen för bågskytteutrustning.

NEBRASKA – LEGALT

Långbåge, sammansatt båge, rekurvbåge, axelavfyrad icke-elektronisk armborst (med en dragvikt på minst 125 pund), handkastat spjut.

NEVADA – LEGALT

En långbåge som används vid jakt på ett storvilt däggdjur måste, i användarens händer, kunna kasta en 400-kornig pil 150 meter över plan terräng. Pilar som används vid jakt på storviltdäggdjur måste vara minst 24 tum långa och ha: (a) fasta bredspetsar som är minst 7/8 tum breda vid den bredaste punkten, eller (b) expanderbara, mekaniska bredspetsar som är minst 7/8 tum breda vid den bredaste punkten när bredspetsen är i öppet läge.

NEW HAMPSHIRE – LEGAL

Pilskyttar måste ha sitt namn och sin adress på pilar. Bredspetsar med fast blad får inte vara mindre än ⅞ tum breda och inte mer än 1½ tum breda. Breda spetsar med infällbara blad är tillåtna (får inte vara mindre än ⅞ av en tum breda när de är öppna). Minsta dragvikt för rådjur är 40 pund.

NEW JERSEY – LEGAL

35 pounds pull at archer’s draw length (long and recurve bows) or peak weight (compound bow) or 75 pound minimum draw weight (crossbow)

NEW MEXICO – LEGAL

Includes compound, recurve and longbows. Sikten på bågar får inte förstora mål eller projicera ljus. Pilar måste ha bredspetsar (fasta eller mekaniska) med skärande stålkanter. Inga droger får användas på pilar. Pilar får inte drivas av sprängämnen.

NEW YORK – LEGAL

En båge med en dragvikt på 35 pund eller mindre är inte laglig.

NORTH CAROLINA – LEGAL

Bågjakt är begränsad till långbågar och rekurvbågar som har en dragvikt på minst 40 pund, com pound bågar med en dragvikt på minst 35 pund och armborst med en dragvikt på minst 100 pund. Endast pilar med en fast minsta bredd på 7/8 tum för bredspetsen eller en mekaniskt öppningsbar bredspets med en minsta bredd på 7/8 tum i öppet läge får användas för att fånga björn, rådjur eller vilda kalkoner. Pilspetsar av trubbig typ får användas för att fånga smådjur och fåglar, inklusive men inte begränsat till kaniner, ekorrar, vaktlar, lundfåglar och fasaner. Giftiga, drogade, taggiga eller explosiva pilspetsar får inte användas för att fånga vilt. Bultar måste använda bredspetsar som beskrivs för pilar

NORTH DAKOTA – LEGAL

En båge måste dras, hållas och släppas för hand. Alla frigöringshjälpmedel får användas under förutsättning att de är handmanövrerade, att skytten stöder bågens dragvikt och att frigöringshjälpmedlet inte är fäst vid någon annan del av bågen än bågsträngen. Bågar som används för jakt på älg och älg måste ha en dragkraft på minst (35 för hjort), 50 pund vid en draglängd på 28 tum eller mindre. Pilar måste vara minst 24 tum långa, spetsade med en bredspets av metall, med minst två skarpa skäreggar och en skärdiameter på minst 3/4 tum (dvs. de får inte kunna passera genom en 3/4 tum utan barberare) och ha fasta blad (dvs. bredspetsar med mekaniska eller infällbara blad som är tillverkade för att hålla sig öppna är olagliga). Teleskopiska sikten, avståndsmätare, batteridrivna eller elektroniskt upplysta sikten eller andra elektroniska anordningar som är fästa vid bågen eller pilen är inte tillåtna, med undantag för en upplyst nock och inspelningsanordningar som inte underlättar avståndsmätning, sikte eller skjutning av bågen är tillåtna.

OHIO – LEGALT

Långbågar och armborst får användas för att fånga lagligt vilt. Armborst får dock inte användas för att jaga flyttfågelvilt. Långbågsjägare får använda en handhållen mekanisk utlösare eller en mekanisk anordning med fungerande säkerhet. Armbågar får spännas med en anordning, men de måste ha en fungerande säkerhet och en skena som är mer än 25 tum lång.

OKLAHOMA – LEGALT

Alla kompositbågar med en dragvikt på 30 pund eller mer; alla recurvebågar, långbågar eller självbågar med en dragvikt på 40 pund eller mer. Handhållna utlösare är tillåtna. Anordningar som gör det möjligt att hålla en båge mekaniskt vid full eller partiell dragning är tillåtna.

OREGON – LEGAL

40 pund eller mer i dragvikt för allt utom älg. Älg är 50 pund eller mer i dragvikt.

PENNSYLVANIA – LEGAL

Långa, recurve- eller compoundbågar med en högsta dragvikt på minst 35 pund och armborst med en dragvikt på minst 125 pund och högst 200 pund. Bågskyttar måste använda pilar som är utrustade med bredspetsar med en ytterdiameter på minst 7/8 tum med minst två skärkanter, som ska vara i samma plan över hela skärytans längd.

RHODE ISLAND – LEGAL

Långbågar, rekurvbågar och compoundbågar måste ställas in med en dragvikt på minst fyrtio (40) pund för bågskyttar som använder bredspetsar med fast blad, och minst femtio (50) pund för bågskyttar som använder en mekanisk bredspets. Endast pilar med bredspets med minst två (2) skärande metallkanter är tillåtna. Alla bredspetsar måste vara 7/8 tum eller större på den bredaste punkten, inklusive mekaniska bredspetsar, mätt i “öppet” läge. Licensierade rådjursjägare får bära en trubbig eller judo spetsad pil för att jaga den öppna delen av småviltssäsongen under bågskyttesäsongen för rådjur.

SOUTH CAROLINA – LEGAL

Med bågskytte menas en långbåge, en rekurvbåge, en kompositbåge eller ett armborst (50-11-565). Det finns inga begränsningar för dragvikt/längd, pilvikt/längd eller vikt, bredd eller stil för breda huvud.

SOUTH DAKOTA – LEGALT: T24 INTE LEGALT: T18, T20

En person som jagar med pilbåge och pil får inte använda eller inneha något av följande: – Explosiva, giftiga, hydrauliska eller pneumatiska spetsar. – Korsbågar och dragspärrar som håller bågen helt eller delvis dragen med undantag för vad som föreskrivs i kapitel 41:09:12. – Pilstöd som har mer än fem centimeter kontinuerlig kontakt med pilen. – Elektroniska anordningar monterade på bågen som underlättar fångst av vilt. Kameror, videokameror, mobiltelefoner som uteslutande används i fotografiskt syfte, upplysta siktstift och upplysta pilnockor får dock användas. – Elektroniska pilutlösare eller elektroniska strängutlösare. – Compoundbågar med ett släpp på mer än 80 procent; – En pil, inklusive den påsatta bredspetsen, som väger mindre än 275 grains vid jakt på storvilt. – En pil som är mindre än 26 tum lång när den mäts från nockens skåra till skaftets ände, utan att inkludera trubban eller bredspetsen; – En pil utan bredspets (fast eller mekanisk) som har minst två skärande metallkanter vid jakt på storvilt, med undantag för att trubbiga spetsar får innehas och användas vid jakt på kalkon och att både fältspetsar och trubbiga spetsar får innehas och användas vid jakt på småvilt eller när som helst när de innehas och används som övningspilar; eller – en båge som mäter mindre än 50 pounds dragkraft vid jakt på älg med en mekanisk bredspets eller en båge som mäter mindre än 40 pounds dragkraft vid jakt på något annat storvilt med en mekanisk bredspets, – en båge som mäter mindre än 40 pounds dragkraft vid jakt på älg med en bredspets med fast blad eller en båge som mäter mindre än 30 pounds dragkraft vid jakt på något annat storvilt med en bredspets med fast blad.

TENNESSEE – LEGALT

Inga storleksbegränsningar.

TEXAS – LEGAL

Det finns inget krav på minsta dragning för långbågar, kompositbågar eller rekurvbågar.

UTAH – LEGAL

Minsta dragkraft för bågar är 40 pund vid dragning eller topp, beroende på vad som inträffar först.

VERMONT – LEGAL

Inga storleksbegränsningar.

VIRGINIA – LEGAL

Inga storleksbegränsningar.

WASHINGTON – LEGAL

Det är olagligt för en person att jaga storvilt med en båge som inte ger en dragkraft på minst 40 pund mätt vid tjugoåtta tum eller mindre draglängd. Det är olagligt att jaga storvilt med en pil som är mindre än 20 tum lång eller väger mindre än 6 grains per pund dragvikt med en minsta pilvikt på 300 grains.

WEST VIRGINIA – LEGAL

Inga storleksbegränsningar.

WISCONSIN – LEGAL

Kryssbågar och pilbågar får användas av en person som jagar med stöd av en licens för skjutvapenhjortar under alla skjutvapen (dvs, pistolhjort eller stubintrålare). Observera: Vid jakt med en bågskyttelicens är endast bågar och pilar tillåtna. Vid jakt med en armborstlicens är endast ett armborst tillåtet. Vid jakt på hjortdjur måste bågar ha en dragvikt på minst 30 pund, och bredspetsar av metall måste vara minst 7/8 tum breda och hållas vassa. Pilspetsar av sten får användas. Armborst måste ha en dragkraft på minst 100 pund, en fungerande säkerhet och använda minst 14 tum långa bultar eller pilar som är utrustade med bredspetsar enligt beskrivningen ovan. Armbågar som är utrustade med en dragmekanism som kan hålla bågen vid full dragning utan hjälp av en jägare betraktas som armborst. Dessa är undantagna från kravet på 100 pund men måste uppfylla den minsta dragvikten på 30 pund.

WYOMING – LEGALT

För att fånga antilop, big horn sheep, svartbjörn, hjort, get, bergslejon eller gråvarg där det är utsett till trofévilt, ska jägaren använda en långbåge, en rekurvbåge eller en kompositbåge med en dragvikt på minst 40 (fyrtio) pund och en pil utrustad med en bredspets eller en expanderande spets som är utformad så att den har en minsta snittbredd på en (1) tum efter träff. För att fånga älg, grizzlybjörn eller älg skall en jägare använda en långbåge, rekurvbåge eller compoundbåge med en dragvikt på minst femtio (50) pund och en pil som är utrustad med en bredspets eller en expanderande spets som är utformad så att den har en minsta skärbredd på en (1) tum efter träff.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.