Sun Conjunct Chiron Natal, Synastry, Transit Aspects in Astrology: Painful Existence

“Det mest skrämmande är att acceptera sig själv helt och hållet.”

– C.G. Jung

I den här artikeln kan du utforska innebörden av Chiron-Sun aspekterna, både i födelsehoroskopet och i synastry.

Chiron är den sårade helaren: i födelsehoroskopet visar den ditt djupaste sår. Solen, å andra sidan, förknippas med glädjen i att uttrycka sig själv och vara autentisk. När dessa två möts finns det en möjlighet till stor tillväxt, men det är också en mycket smärtsam process.

Sun conjunct Chiron natal and synastry aspects are both about the meeting of light and pain.

Den här aspekten kastar ljus på dina sår.

I födelsehoroskopet berättar Sol-Chiron-aspekter ofta att du kämpar med självförtroende. Detta härstammar ofta från barndomen, och med Solen inblandad är det ofta relaterat till fadern/någon auktoritetsfigur i ditt liv.

När man talar om Chirons smärta är det viktigt att en känsla av orättvisa gör saker och ting värre (om du känner till historien om Chiron så vet du varför). Det finns frågan om varför jag, varför är det jag som var på fel plats vid fel tidpunkt. Det verkar som om ingenting kan rättfärdiga förlusten.

Läs vidare för att lära dig mer om innebörden av Solen konjunkterar Chiron natal och synastry aspekter i astrologi!

Sun Konjunkterar Chiron Natal

Sun-Chiron aspekter är mycket viktiga i födelsehoroskopet. De kan utvecklas antingen som att bli klok och hjälpa andra eller att gå ner på vägen av självtvivel och främlingskap, vilket skadar både dig och din omgivning. Det är viktigt att du bara kan hjälpa andra i den mån du hjälpt dig själv tidigare.

I en konjunktion smälter energierna hos de planeter som deltar i aspekten helt samman. Om du har aspekten Solen konjunkterar Chiron natal tyder det på att Chiron är en organisk del av din självkänsla.

Chiron är förknippad med smärta, trauma, dina djupaste sår i astrologin.

Med Solen i konjunktion med Chirons födelseaspekt smälter detta samman med din självkänsla, som representeras av Solen. Planeter som konjunkterar solen är en integrerad del av din identitet.

Ofta tycker du att blotta existensen är smärtsam.

I födelsehoroskopet visar Solen din inre personlighet, ditt ego, vem du verkligen är. När Chiron står i konjunktion med Solen finns det ett djupt sår relaterat till dem. Kanske förnekades du rätten att vara den du verkligen är i barndomen, eller så fanns det några andra händelser/konditioneringar som skakade om din känsla av att ha rätt att existera.

Människor med sin födda Sol i konjunktion med Chiron är ofta ensamma. Du känner att du inte hör hemma i den här världen. Det finns en stark och störande känsla av att vara en outsider oavsett vad du gör. Ofta härrör detta från en skadad kärnidentitet, vilket gör det svårt att visa upp sig i världen som den riktiga du är.

Solen handlar om att lysa klart och att vara där ute så att världen kan se den. Med din Sol konjunkt Chiron födelseaspekt finns det en djup rädsla eller något trauma relaterat till att stå i centrum för uppmärksamheten. Människor med sin natal Sun conjunct Chiron föredrar att hålla sig osynliga och i bakgrunden. De är obekväma med att leda, och de känner också att de är en börda för andra.

Sun Conjunct Chiron Natal and the Relationship with Yourself

Med Sun conjunct Chiron natal aspekt finns det smärta relaterad till självuttryck. Du känner ofta att du måste hitta på en identitet och dölja ditt verkliga jag. Detta är extremt smärtsamt. Chironaspekter med personliga planeter (solen, månen, Merkurius, Venus, Mars) är aldrig lätta att hantera. Vanligtvis finns det något trauma begravt djupt under ytan.

En stark sol i födelsehoroskopet tyder på en sund självkänsla. Den avslöjar att du har tillräckligt med självförtroende för att gå efter det du vill ha. Du har tillräckligt med energi för att uppnå dina mål. Solen i konjunktion med Chiron natalaspekten antyder dock att dessa funktioner är skadade. Du skäms ofta för din skada och du uppträder obekvämt i den yttre världen på grund av den.

Avhängigt av tecknet för Sun-Chiron-konjunktionen kan den manifestera sig på olika sätt. I eldtecken finns det till exempel en tendens att projicera det på andra, medan Sol konjunktion Chiron i Fiskarna kan indikera offerkomplex. Personer med en framträdande Chiron i födelsehoroskopet kan både skada eller läka, beroende på hur de väljer att hantera denna asteroid.

Solkonjunktion Chirons födelseaspekt indikerar att i det här livet kommer läkning av dig själv att vara ett stort tema. När du väl lärt dig att läka dina sår kan du hjälpa andra att göra det. Du är känslig för smärta hos människor i din omgivning, och du lägger märke till en hel del saker som de flesta människor inte gör. Sun conjunct Chiron natal tyder på en potential över genomsnittet för att förstå andras lidande. Du kan växa till en klok och medkännande person.

Du tenderar att vara hård mot dig själv, och du har ofta svårt att hävda dig själv. Solen är bland annat kopplad till självförtroende inom astrologin. Utmanande Sol-Chiron-aspekter i födelsehoroskopet avslöjar att du har lågt självförtroende.

Solen är den maskulina, aktiva, yang-principen i astrologin. Utan Solens energi har vi inte modet att sätta oss ut och gå efter det vi vill ha. Detta är en vanlig svaghet hos människor som har sin födelse-Sun i aspekt med Chiron i sitt horoskop: de saknar denna energi. Du är rädd för att dela din unikhet med världen, eller har kanske några smärtsamma minnen relaterade till det.

Självexpression och kreativa strävanden är fördelaktigt för personer med Solen i konjunktion med Chirons födelseaspekt. Solen handlar om kreativt självuttryck. Genom att medvetet stärka dessa delar av dig själv får du en bättre förståelse för dig själv och ökar din självkänsla. Dessa hjälper också till med självupptäckten, en annan viktig livsuppgift.

Fysisk träning är också underbart för den här aspekten i astrologin.

sun conjunct Chiron natal synastry

Sun Conjunct Chiron Natal and the Relationship with Your Father

I astrologin förknippas även solen och månen med föräldrarna (förutom många andra saker). Vanligtvis tillskrivs solen fadern och månen modern. Chiron i kontakt med luminarierna tyder på att saker och ting inte var så smidiga som de borde vara. Detta gäller särskilt med de hårda aspekterna.

Sun conjunct Chiron i födelsehoroskopet tyder på en märklig och smärtsam relation med fadern. Vanligtvis hade han en orolig personlighet och kunde inte ge dig den kärlek och acceptans som ett barn behöver från sina föräldrar.

Som barn längtade du efter uppmärksamhet och beundran som alla barn gör, men den här aspekten tyder på att du inte fick det. Kanske blev du till och med förödmjukad eller förnekad, vilket orsakade dig mycket smärta.

Om du har Solen konjunkterad med Chiron i det tolfte huset kan det tyda på att din far saknades helt och hållet i ditt liv. I de flesta fall hade han vissa förväntningar som du inte kunde leva upp till, men detta lämnade ett ärr i din själ. När Solen står i konflikt med Månen var föräldrarna ofta skilda eller hade en dålig relation till varandra.

Solens konjunktion med Chiron natalaspekten indikerar att du som vuxen läker ditt sår genom att lära dig att förstå din far och förlåta honom. Det handlar också om att inse att det förflutna inte kan göras ogjort, vi måste acceptera att vissa saker saknades i din barndom. Återigen, detta är extremt smärtsamma upplevelser, och orättvisan gör det bara värre.

Om du har din födda Sol konjunkterad med Chiron i fjärde huset kan denna aspekt tala om ett sår från förfäderna.

Bortsett från fadern representerar Solen den maskulina eller aktiva principen i astrologin. Solen i konjunktion med Chiron tyder på smärtsamma upplevelser med män. Personer med denna aspekt kan vanligtvis inte äga sin maskulina sida utan att medvetet utveckla den. Detta kan leda till en obalans av energi hos dig, vilket sätter sin prägel på dina mellanmänskliga relationer och livet i allmänhet. Ju mer du accepterar dig själv, desto mindre kommer du att vara rädd för att bli avvisad.

Sun Chiron Natal Aspects

Det kan finnas olika aspekter mellan Sun och Chiron i födelsehoroskopet. Om du har din Sol trine Chiron, Sol sextile Chiron, Sol square Chiron eller Sol opposite Chiron, läs vad denna aspekt betyder nedan i astrologi.

Sol Trine Chiron Natal

Trine antyder ett lätt flöde av energi, faktiskt så lätt att vi ibland inte ens känner igen det. Den här aspekten indikerar att även om din relation med din förälder inte är konfliktfri kan du i slutändan dra nytta av den. Du har talang för att utveckla stor visdom och medkänsla för andra.

Sun Sextile Chiron Natal

Sun sextile Chiron liknar trigonen förutom att det kräver en medveten ansträngning. Med aspekten Sun sextile Chiron natal har du en talang för att förstå mönster och hjälpa andra att läka sina sår. Du är medkännande och klok, och du har mycket att bidra med till andras välbefinnande.

Sun Square Chiron Natal

Sun square Chiron i födelsehoroskopet antyder att det finns en kamp och en inre konflikt. Kvadraten är en dynamisk aspekt som tvingar dig att möta problemen. Med den här placeringen stör dina sår ständigt ditt inre jag. Ibland manifesteras detta som bristande livsvilja, depression, men det kan också visa sig som cynism och en känsla av hopplöshet. Vanligtvis finns det en konstant känsla av värdelöshet och extremt lågt självförtroende.

Sun Opposite Chiron Natal

Oppositionen skapar en spänning mellan de två planeterna, och du brukar välja en av dem medan du försummar den andra. En Sol motsatt Chiron natal aspekt indikerar att du identifierar dig mer med Solen (eftersom Solen är kärnan i vem du är). Du tenderar att flytta bort från din smärta och du försöker undvika att vara sårbar. Sol motsatt Chiron tyder på att du projicerar Chirons egenskaper på andra människor.

Sun Quincunx Chiron Natal

Quincunx är en mindre aspekt, men den är ändå viktig i födelsehoroskopet. Med aspekten Sun quincunx Chiron natal finns det en justering att göra mellan de två objekten. Här ser planeterna inte varandra, och med den här aspekten i födelsehoroskopet kan det hända att din far helt saknades i ditt liv. Den födelsemässiga solen quincunx Chiron-aspekten liknar i viss mån kvadraten mellan solen och den här asteroiden.

Chirons återkomst är en period då oläkta Chiron-problem kommer upp till ytan och skriker efter uppmärksamhet. Under denna period (runt 49-51 års ålder) ombeds du att arbeta dig igenom smärtan.

Sun Conjunct Chiron Synastry

I ett synastrydiagram jämför man två personers födelsediagram genom att placera dem ovanpå varandra. Konjunktioner mellan de två personernas planeter är av särskild betydelse. Vad betyder solkonjunktion Chiron synastryaspekten i astrologi?

I solkonjunktion Chiron synastryaspekten tar solpersonen upp Chironpersonens smärta till ytan, vilket gör den tillfälligt värre. Chiron är inte bara ett sår, det är ett öppet sår som fortfarande gör ont och är smärtsamt. Det kan vara outhärdligt när någon stör det. Exponeringen för solens strålar kan inducera läkningsprocessen genom att göra det värre i början.

Med synastryaspekten Sun conjunct Chiron är det viktigt hur mentalt mogna partnerna är. När den här aspekten ses som en möjlighet till tillväxt kan den hjälpa dig att utvecklas. Men när den närmar sig från en plats av smärta och knapphet kan den uppfattas som ännu mer (och värre) lidande.

Med plats mellan Saturnus och Uranus är Chiron förknippad med att lämna din bekvämlighetszon. Sun conjucnt Chiron synastry aspekt gör att du lämnar din komfortzon också, i en känslomässig bemärkelse av ordet.

Sun in Astrology Meaning

I födelsehoroskopet är allting viktigt. Men det finns vissa saker som är utomordentligt viktiga: solen är definitivt en av dem!

Denna ljuskälla spelar en central roll i vårt solsystem, och den är lika viktig i astrologin. I födelsehoroskopet representerar solen ditt sanna jag: solen är personlighetens kärna, ditt inre jag. När du lever efter din Sols egenskaper känner du dig lycklig och uppfylld. På grund av detta måste du vara uppmärksam på Solens position i födelsehoroskopet. Faktum är att många astrologer börjar läsa ett horoskop genom att analysera Solen först.

Solens tecken visar de kvaliteter hur du uttrycker dig själv. Huset där solen är placerad visar de livsområden där du kan vara ditt verkliga autentiska jag. Vanligtvis spenderar du mycket energi i motsvarande livsområden och dessa aktiviteter gör dig mycket lycklig.

I astrologin är solen den styrande planeten för stjärntecknet Lejonet. Den befinner sig i oavsiktlig värdighet i det femte huset, det hus som traditionellt förknippas med Lejonet.

Några av de saker som solen styr i astrologi är bland annat kreativitet, självuttryck, ditt ego, självförtroende, energi, vitalitet, hälsa, hjärtat, allt kungligt, kul och glädje. Människor som har en stark Sol har höga energinivåer, gillar att stå i centrum för uppmärksamheten (eller är åtminstone inte rädda för det) och de har en stark självkänsla.

Om du vill förstå Solen bättre bör du läsa den här artikeln om Solens betydelse i astrologin.

Chiron i astrologins betydelse

Chiron är inte en planet: det är en asteroid som tar plats mellan Saturnus och Uranus. Placerad mellan de inre och yttre planeterna är Chirons betydelse inte enbart personlig, den avslöjar också bristerna i vårt samhälle. Chiron upptäcktes först nyligen, 1977.

Det tar ungefär 50 år för Chiron att göra en hel cirkel runt solen. Eftersom Chiron i tecken tillbringar mycket tid i varje stjärntecken delas Chiron i tecken av större grupper av människor och visar sociala förändringar under den perioden också.

Chiron i husen avslöjar de livsområden där du blev sårad. Dess hus, tecken och aspekter är alla viktiga och ger mer detaljer om hur den här asteroiden spelar in i ditt liv.

Om du vill lära dig mer om Chiron kan du ta en titt på den här artikeln som behandlar Chiron i astrologin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.